Univerzalna deklaracija o pravima životinja

Univerzalna deklaracija o pravima životinja
Međunarodnog saveza za prava životinja
od 15. oktobra 1978.g. donešena u Parizu pod pokroviteljstvom UNESCO-a

 

Imajući u vidu da svaka životinja ima određena prava, a da su nepoštovanje i nepriznavanje tih prava navodili i navode čoveka na zločine protiv prirode i protiv životinja,

Imajući u vidu da priznavanje prava na postojanje drugim životinjskim vrstama od ljudske vrste osnova su postojanja vrsta u svetu,

Imajući u vidu da genocide smišlja i izvodi čovek i da su oni stalna pretnja,

Imajući u vidu da je poštovanje koje čovek oseća prema životinjama povezano s poštovanjem prema drugim ljudima,

Imajući u vidu da obrazovanje mora od ranog detinjstva da upućuje na razumevanje, poštovanje i ljubav prema životinjama,

PROGLAŠAVA SE:

Čl. 1
Sve životinje rađaju se je dnake pred životom i imaju ista prava na postojanje.

Čl. 2
Svaka životinja ima pravo na poštovanje. Čovek kao životinjska vrsta, ne može sebi dati za pravo da istrebljuje druge životinje i da ih izrabljuje povređujući to pravo. Dužnost mu je da životinjama stavi na raspolaganje svoja znanja. Svaka životinja ima pravo na ljudsku zaštitu i negu.

Čl. 3
Ni jedna životinja ne sme biti izložena zlostavljanju i svireposti. Ako je životinju nužno ubiti to se mora učiniti trenutno i bezbolno.

Čl. 4
Svaka životinja koja pripada divljoj vrsti ima pravo živeti na slobodi u svojoj prirodnoj sredini, na kopnu, u vazduhu ili u vodi te pravo da se razmnožava.

Čl. 5
Svaka životinja koja pripada vrsti koja živi u čovekovoj sredini ima pravo da živi i da se razvija prema ritmu i uslovima života i slobode svojstvenih toj vrsti.

Čl. 6
Svaka životinja koju je čovek odabrao za društvo ima pravo živeti svoj prirodni vek. Napuštanje životinja je svirep i ponižavajući zločin.

Čl. 7
Svaka životinja koja radi ima pravo na razumno ograničenje trajanja i intenziteta rada, na primerenu ishranu i na odmor.

Čl. 8
Eksperimenti na životinjama koji prouzrokuju fizičke i psihičke patnje nepomirljivi su sa pravima životinja, bilo da se radi o medicinskoj, naučnoj, komercijalnoj ili nekoj drugoj vrsti eksperimenata. Moraju se razvijati i koristiti tehnike zamene.

Čl. 9
Ako se životinja uzgaja radi prehrane, ona mora biti hranjena, smeštena, prevožena i ubijena na način da se ne oseti strah i bol. Ovaj član je osavremenjen 1989.g. od kada glasi: Pravna ličnost životinje i njena prava moraju biti priznata zakonom.

Čl. 10
Ni jedna životinja se ne sme upotrebiti radi čovekove zabave. Izlaganje životinja i spektakli sa životinjama nespojivi su s njihovim dostojanstvom.

Čl. 11
Svaki čin koji prouzrokuje nepotrebno ubijanje životinje jeste biocid, tj. zločin protiv života.

Čl. 12
Svaki čin koji prouzrokuje ubijanje velikog broja divljih životinja jeste genocid, zločin protiv vrste. Onečišćenje i uništavanje prirodne sredine vode genocidu.

Čl. 13
S mrtvom životinjom treba postupati sa poštovanjem. U bioskopu i na televiziji zabraniti prizore nasilja nad životinjama, osim ako je namera prikazati napad na prava životinja.

Čl. 14
Udruženja za zaštitu životinja moraju imati svoje predstavnike na nivou vlasti. Prava životinja moraju se štititi zakonom kao i ljudska prava.